Medlemsundersökning

Är Ni intresserade av att ta reda på vad era medlemmar tycker och tänker?

SKOP:s undersökningar ger svar om detta. Genom olika typer av intervju- och enkätundersökningar kan man få god kännedom om medlemmarnas åsikter.

Medlemsundersökningens  utformning

Undersökningarna beskriver vad medlemmarna tycker och tänker.

Medlemmarna kan också besvara frågor som handlar om varför man är medlem i föreningen. Vad man tycker om det föreningen har att erbjuda i form av verksamhet, rabatter och liknande. Hur viktigt tycker medlemmarna det är att vara medlem, finns det andra alternativ? Vad tycker medlemmarna om informationen från föreningen.

Det är också möjligt att inrikta undersökningen på ett specifikt område som är aktuellt i just er förening.

Vanligtvis genomförs undersökningarna med slumpmässiga urval bland medlemmarna i föreningen eller organisationen.

Utöver baspaketet kan SKOP bl.a. erbjuda

+    Gruppdiskussioner för en djupare analys eller för att testa nya idéer

+    Nöjd-Medlems index som identifierar hur nöjda läsarna är, vilka som är mest nöjda/missnöjda och medlemmarnas lojalitet

+    Konkurrent-analyser, dvs. jämförelser med de viktigaste konkurrenterna, deras starka och svaga sidor

+    Medlemsprofiler och målgruppsanalyser

+    Prioriteringsmatriser som visar vad det är viktigast att förändra för att få nöjda medlemmar

+    Uppföljning av annons- och informationskampanjer

+    Test av annonser och budskap

+    Webb-enkäter