Kvalitativa metoder

Fokusgrupper

SKOP genomför fokusgruppdiskussioner – gruppdiskussioner med cirka 6-12 personer.

Gruppdiskussioner är en av de vanligast förekommande kvalitativa metoderna. 6-12 personer sitter tillsammans och diskuterar ett ämne. Metoden är lämplig när det finns något konkret att diskutera kring – ett tema, en idé eller en produkt.

SKOP:s metod för fokusgruppdiskussioner anpassas för varje kunds behov. I metoden ingår bl.a. omsorgsfull frågeformulering och urvalshantering.

Våra fokusgruppdiskussioner genomförs av tränade intervjuare med lämplig beteendevetenskaplig utbildning.

Djupintervjuer

SKOP genomför fokusintervjuer – djupintervjuer med enskilda personer. Djupintervjuer kan genomföras både per telefon och som besöksintervjuer.

Fokusintervjuer är en av de vanligast förekommande kvalitativa metoderna. Den som intervjuas och intervjuaren sitter tillsammans en längre stund och diskuterar ett särskilt ämne.

SKOP:s metod för fokusintervjuer anpassas för varje kunds behov. I metoden ingår bl.a. omsorgsfull frågeformulering och urvalshantering.

Våra fokusintervjuer genomförs av tränade intervjuare med lämplig beteendevetenskaplig utbildning.

Observationer

SKOP genomför observationsstudier – studier där man vill undersöka hur männsikor beter sig i olika situationer.

Observationsstudier är en kvalitativ metod som är lämplig när man vill undersöka människors beteende – inte bara hur de uppger att de beter sig.

SKOP använder sig av de två grundmetoderna för observation – iakttagande observation och deltagande observation. Metoderna anpassas för varje kunds behov.

Iakttagande observationer
Iakttagande observation är en av de två grundmetoderna för observationsstudier. Iakttagande observation innebär att observatören iakttar en händelse eller ett händelseförlopp utan att göra märkbara intrång i skeendet.

Deltagande observationer
Deltagande observation är en av de två grundmetoderna för observationsstudier. Deltagande observation innebär att observatören deltar i ett skeende och kan styra enskilda händelser eller ett händelseförlopp för att uppnå önskade effekter.

Våra observationsstudier genomförs av tränade observatörer med lämplig beteendevetenskaplig utbildning.