Kundundersökningar

Är Ni intresserade av att ta reda på vad era kunder tycker och tänker?

SKOP:s undersökningar ger svar om detta. Genom olika typer av intervju- och enkätundersökningar kan man få god kännedom om kundernas åsikter.

Gruppdiskussioner (fokusgrupper) och fördjupade intervjuer ger möjlighet att få en djupare kunskap om varför kunderna agerar och resonerar som de gör.

Kundundersökningens utformning

Undersökningarna beskriver vad kunderna tycker och tänker.

Kunderna kan också besvara frågor som handlar om varför man är kund hos företaget. Vad man tycker om det företaget har att erbjuda i form av produkter, rabatter och liknande. Hur viktigt tycker kunderna det är att företaget agerar etiskt. Vad tycker kunderna om informationen från företaget.

Det är också möjligt att inrikta undersökningen på ett specifikt område som är aktuellt för just ert företag.

SKOP kan bl.a. erbjuda

+    Gruppdiskussioner (fokusgrupper) för en djupare analys eller för att testa nya idéer

+    Nöjd-Kund index som identifierar hur nöjda kunderna är, vilka som är mest nöjda/missnöjda och kundernas lojalitet

+    Konkurrent-analyser, dvs. jämförelser med de viktigaste konkurrenterna, deras starka och svaga sidor

+    Kundprofiler och målgruppsanalyser

+    Prioriteringsmatriser som visar vad det är viktigast att förändra för att få nöjda kunder

+    Uppföljning av annons- och informationskampanjer

+    Test av annonser och budskap

+    Webb-enkäter