Besökarundersökning

Undersökningar bland besökare vid olika arrangemang görs ofta bäst i anslutning till arrangemangen. En vanlig metod är att intervjuare finns på plats under arrangemanget och genomför intervjuer med ett urval av besökare – så kallade På-Plats-intervjuer. Intervjuarna kan endera röra sig över hela det område där arrangemanget äger rum eller befinna sig vid fastställda punkter såsom in- eller utgång där alla besökare passerar.

SKOP:s erfarenhet är att På-Plats-intervjuer bör hållas korta. 15 eller allra högst 20 enkla frågor inklusive bakgrundsvariabler brukar vara en lämplig gräns. En eller två frågor kan ha öppna svarsalternativ. Vanligen genomförs intervjuerna på svenska, men det finns möjlighet att komplettera med datainsamling på andra språk.

Frågorna i undersökningarna inriktas på vad besökarna tycker om arrangemanget och förslag till förbättringar. Dessutom kan frågor ställas om de sponsorer som delfinansierar arrangemangen.