Medarbetarundersökning

Företag och andra organisationer formas av strukturer och regler och av medarbetarnas gemensamma normer och värderingar. För att bli framgångsrika behöver ledningen i företag likaväl som andra organisationer få information om vad medarbetarna tycker och tänker.

SKOP:s medarbetarundersökningar ger svar om detta. Genom olika typer av intervju- och enkätundersökningar kan man få god kännedom om medarbetarnas åsikter och värderingar och hur de uppfattar sin arbetsplats.

SKOP:s medarbetarundersökningar vilar på vetenskaplig grund. Genom personal med vetenskaplig kompetens i bl.a. sociologi och ekonomi håller SKOP kontakt med den aktuella forskningen. Hos SKOP finns medarbetare med erfarenhet från både privat näringsliv och offentlig sektor.

Medarbetarundersökningens utformning

Undersökningarna beskriver vad medarbetarna tycker och tänker och deras bild av sin arbetsplats. Medarbetarna kan sätta betyg på arbetsplatsen och tala om vad som är bra och dåligt.

De kan också besvara frågor om:

+    Företagsledning och chefer

+    Kundrelationer

+    Kompetens

+    Information

+    Moral och etik

+    Arbetsmiljö

Det är också möjligt att inrikta undersökningen på ett specifikt område som är aktuellt för just er organisation.

Vanligtvis genomförs undersökningarna med slumpmässiga urval bland medarbetarna hos företaget eller bland samtliga medarbetare. Medarbetarundersökningarna genomförs oftast som webb-enkäter.

SKOP kan bl.a. erbjuda

+    Gruppdiskussioner för en djupare analys eller för att testa nya idéer

+    Nöjd Medarbetar-index som identifierar hur nöjda medarbetarna är, vilka som är mest nöjda/missnöjda och  medarbetarnas lojalitet

+    Jämförelser mellan avdelningar och med andra arbetsplatser, deras starka och svaga sidor.

+    Medarbetarprofiler och målgruppsanalyser

+    Prioriteringsmatriser som visar vad det är viktigast att förändra för att få nöjda medarbetare

+    Uppföljning av utbildnings- och andra utvecklingsinsatser

+    Test av informationskampanjer och budskap

+    Jämförelser med Sveriges befolkning